2007-03-27

Översiktsplanen uppdateras

Igår beslöt kommunfullmäktige att översiktsplanen ska uppdateras, eller aktualitetsprövas som det heter på politikerspråk. Detta var samtliga partier - utom lidingöpartiet - eniga om.

Bakgrunden är att sedan översiktsplanen antogs för fem år sedan har det hänt en hel del som vi måste förhålla oss till. Exempelvis försvinner kraftledningen mellan Sticklinge och Koltorp om två år, nya miljölvalitetsnormer gäller, naturreservatet kommer att utvidgas, det råder osäkerhet om SL kommer att behålla Lidingöbanan och Södra Huvudledens dragning ska utredas.

Eller som folpartiets Gunnel Eklöf så klokt påpekade: "I nuvarande översiktsplanen står det att den pågående utflyttningen av personer 25-35 år väntas fortsätta, vilket leder till färre förskolebarn och efter hand till mindre årskullari skolan. Sedan dess har förskolan växt med 20 %."

De olika partierna har naturligtvis inte exakt samma uppfattning vad den framtida översiktsplanen ska innehålla; det ska vi diskutera under den kommande processen då även lidingöborna blir involverade. Men lidingöpartiet, som för fem år sedan röstade emot den nuvarande översiktsplanen anser nu att den är så bra att den ska vara kvar utan ändringar.

Deras agerande är ologiskt och fullständigt obegripligt. Istället för att se möjligheten att kunna påverka översiktsplanens innnehåll i den riktning de själva önskar väljer de att krampaktigt hålla fast vid status quo - även när världen runt omkring dem förändras.

2 kommentar(er):

Anonym,  27 mars 2007 22:28  

Paul, det är säkert riktigt att översiktsplanen behöver uppdateras. Hur säkerställer ni att den nya översiktsplanen uppfyller de ni utlovat i Majoritetsprogram för Lidingö Stad 2007-2010 vad avser "Naturvård och miljö" där ni utlovar att "Naturområden ska inte upplåtas till nya stora anläggningar utan skötas som rekreationsområden"?

För oss alla som dagligen nyttjar Stockby/Långängens friluftsområde och som följt ÅVC-ärendet - där du vill spränga bort drygt 10 000 kvm tätortsnära rekreationsområde - framstår det som bakvänt att först anta en detaljplan som både strider mot ert Majoritetsprogram och mot gällande översiktsplan och sedan verka för att revidera översiktsplanen.

Är nästa steg att revidera Majoritetsprogrammet för ärligare vallöften?

Paul Lindquist 28 mars 2007 13:32  

Martin och Mårten!

Jag ser inget motsatsförhållande i detta då hela Södergarn kommer att kunna återställas till grönområde. Det blir alltså mindre naturmark, inte mer som tas i anspråk.

Glöm inte heller bort att i samma program står också följande:

"Den nuvarande återvinningscentralen i Stockby räcker kapacitetsmässigt inte längre till. Vår avsikt är därför att låta bygga en större och mer rationell anläggning i samma område där det, förutom det traditionella grovavfallet, även kommer att vara möjligt att lämna trädgårdsavfall."

Det beslut som kommunfullmäktige har tagit är både klokt och välbalanserat och helt i linje med det majoritetsprogram som moderater och folkpartiet har enats om.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP